מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מפרט המועצה

המפרט האחיד 

מטרתו של המפרט האחיד היא לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) לגבי כל סוג עסק טעון רישוי . 

במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד. סוגי עסקים אלו מפורטים בטור ה ‘בצו רישוי עסקים (עסקים הטעונים אישור), התשע”ג – 2013. 

תנאים חדשים שנקבעו לעסק, במפרט האחיד, יחולו לגבי עסק קיים, שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם מביניהם , אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט. 

את המפרטים האחידים של נותני האישור, שאושרו ופורסמו,  ניתן למצוא באתר ממשל זמין – משרד הפנים.

המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א ,8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.

רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א)שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט. 

 המפרט האחיד הרשותי של מועצה מקומית שגב שלום מפורסם בזאת כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על  בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים / יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק. 

פרטים על מחלקת רישוי עסקים, בעלי תפקיד בה ודרכי התקשרות אליהם, שעות פעילות המחלקה, נהלי המחלקה לרבות תהליך קבלת רישיון עסק, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה  

להלן המפרט הרשותי של מועצה מקומית שגב שלום 

הרפורמה בחוק רישוי עסקים – מועצה מקומית שגב שלום.  

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל ,מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה מקומית שגב שלום (להלן” מועצה מקומית שגב שלום” או” המועצה המקומית”) את ה”מפרט האחיד הרשותי” המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי. 

המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 (להלן:” חוק רישוי עסקים”) ובהתייחס לכל סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע”ג-2013 (להלן:” צו רישוי עסקים”). 

המפרט האחיד ישמש כלי עזר לבעל עסק, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של בעל עסק/מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש, לרבות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – “נותני האישור” [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים )(משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן:” המפרט האחיד הארצי“) אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי. 

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד  

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים שלהלן:

חלק 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין

             והמהווים את ה”מפרט האחיד הארצי”.

  חלק 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד  של שגב שלום (ה”מפרט האחיד הרשותי”) בפרק “דרישות

              כלליות מעסקים”.  

              יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה “דרישות כלליות מעסקים”  הינן חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו

חלק 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של שגב שלום בפרק “דרישות פרטניות מעסקים“.  

             באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו 

             ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה. 

שלב 2:  דרישות כלליות מעסקים: 

יובהר בזאת כי חובה לקיים את כל הדרישות המופיעות בפרק זה והינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים. 

1. כללי 

  1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף  כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות. 

  1.2   אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית שגב שלום, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך. 

 1.3.   מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית  שגב שלום,  מעמידה

          בחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו. 

 1.4.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק

         ולפי  כל  דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון .כל המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 

 1.5. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),

         התשע”ג-2013 , יחולו על אותו עסק  גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים. 

 1.6. כל שינוי בהוראות כל דין – החל על העסקים נשוא דרישות אלה ואשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על

         דרישות המפרט האחיד –  יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.  

 1.6.1.למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד ,יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר

         החקיקה כפי שקיים ברשומות . 

 1.7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל ובכלל ,לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק. 

2. איכות סביבה 

2.1. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן- 1990

        ועדכונן מעת לעת ובחוק עזר לשגב שלום (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון, התש”ף-2020), כתוצאה

        מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה.  

2.1. במידה ונמצא שהפעלת העסק גורמת ליצירת רעש בלתי סביר ,תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות

        התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש ,בהתאם לדין.  

2.2. לאחר התקנת האמצעים או התקנת המתקנים כאמור בסעיף 2.2, בעל העסק יעביר למחלקה לרישוי עסקים במועצה

       חוות דעת אקוסטית, שתוכן על ידי יועץ אקוסטי, שתוכיח שהעסק אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר .  

2.3. עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ,כהגדרתו ב”נוהל להגדרת מפגעי ריח” של המשרד להגנת הסביבה, על כל

        עדכוניו, כתוצאה מפעילות עסקו. 

2.4. במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת ריח בלתי סביר ,תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים,

        להקטנת עוצמת הריח . 

2.5. בעל עסק יתחזק על פי הוראות היצרן, מערכות לטיפול בזיהום האוויר וריח, אשר הותקנו בעסק. 

2.6. בעל עסק יגיש למועצה, על פי הודעה מאת ראש המועצה, אחת לשנה, דין וחשבון בדבר הפעלתו של העסק, המזהמים

        שבו ופליטת מזהמים ממנו; הדין וחשבון יתייחס לשנה המסתיימת ביום 31 במרס של השנה שבה נשלחה ההודעה ויוגש

        על גבי הטופס כקבוע בתוספת הראשונה של חוק עזר לשגב שלום (איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון,

        התש”ף-2020)

 3. מים ושפכים    

3.1.    מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז”ח) 

3.1.1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף” תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ”ב – 

           1992 למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות ,יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו

          בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה )להלן מז”ח(, בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים

          שלו מהמועצה מקומית, כאמור בתקנות.  

3.1.2. בעל העסק ישלח למחלקת רישוי עסקים במועצה עותק מאישור ההתקנה של המז”ח. 

3.1.3. בעל העסק יחזיק את  המז”ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות

           האמורות .   

3.1.3.1. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למחלקת רישוי עסקים במועצה ובמקביל יישמרו בעסק ל-3

           שנים לפחות . 

3.1.3.2. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז”ח בכל עת.  

3.2. שפכי תעשייה 

3.2.1. שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב העירונית, רק לאחר שעמדו בערכי

           הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כפי שנקבע בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים

           וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד –2014.

3.2.2. במידת הצורך ועפ”י הוראת תאגיד המים וביוב  “נווה מדבר”, יתקין בעל העסק מתקן קדם לטיפול בשפכי התעשייה

          טרם הזרמתם למערכת הביוב העירונית על מנת להוריד את ריכוז המזהמים בשפכים עד לערכי הסף הנקובים

          בכללים אלו.  

3.2.3. בעל עסק לא יזרים בשום מקרה שפכים תעשייתיים ו/או שפכים סניטריים למערכות איסוף נגר עילי או לנחל . 

3.2.4. עסק המשתייך לאחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014 , ייתכן ויוכנס  לתוכנית ניטור למפעלים, כאמור בכללים.

3.2.5. בעל עסק, מבין סוגי העסקים, כמפורט בסעיף 3.2.4, יתקין על חשבונו שוחה ייעודית לדיגום כפי שיורה לו תאגיד המים וביוב  “נווה מדבר”. 

3.2.6. בעל העסק יישא בעלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים שנקבעו  בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע”א-2009.

3.2.7. בכל מקרה שמתרחשת בעסק חריגה מערכי הסף הרלוונטיים בשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית, כאמור, באחריותו המלאה של בעל העסק  לפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים וביוב  “נווה מדבר” והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא את שפכיו לריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב, במהירות האפשרית.

ים בכללי תאגידי מים וביוב, במהירות האפשרית. 

4. תברואה- פסולת 

4.1. עסק שאינו נמצא באזור התעשייה

4.1.1. בעל העסק ישליך את הפסולת הנוצרת בעסקו למכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי המועצה. 

4.1.2. בעל עסק שנוצרת בו פסולת קרטונים ישטח את הקרטונים ויפנה אותם למתקן טיפול בפסולת קרטונים שהוצב על ידי המועצה.

4.1.3. זאת, למעט עסקים שיוצרים כמות גדולה של קרטון (מעל 2 קוב לשבוע) שיידרשו על ידי מנהל מחקת שפ”ע להשכיר או לרכוש על חשבונם מתקן להקטנת נפח קרטונים ואריזתם ב”באלות” ויפנה את פסולת הקרטון האמורה באמצעות קבלנים מורשים על פי חוק באחריותו ועל חשבונו.

 4.2. עסק שנמצא באזור התעשייה

4.2.1. בעל עסק ירכוש על חשבונו מכלים לאצירת הפסולת התעשייתית הנוצרת בעסקו, לרבות קרטון, בנפח ובמספר כפי שיורה לו מנהל מחלקת שפ”ע .

4.2.2. בעל העסק יפנה את הפסולת האמורה לאתר מורשה על פי חוק באחריותו ועל חשבונו.

4.2.3. זאת למעט פסולת ביתית שתפונה למכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי המועצה.

4.3. בעל עסק יפנה פסולת למיחזור אך ורק למכלים ייעודים או מתקני מיחזור שהוצבו על ידי המועצה .

4.4. פסולת חומרים מסוכנים כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ”א-1990, או פסולת אחרת שנדרש לפנותה לאתרים מיוחדים על פי חוק, תועבר אך ורק לאתרים מאושרים על פי החקיקה הרלבנטית לכל סוג פסולת.

4.5. בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשתי שקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בעסק ויועברו לכלי אצירת האשפה שהציבה המועצה, אך ורק  ביום הפינוי של כלי האצירה. 

4.6. במקרה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות המועצה בנושא הטיפול בפסולת, יכול להיות שבעל עסק יחויב במהלך 3 השנים הקרובות להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לזרמים שונים כפי שיוגדרו על ידי המועצה, לרבות “פסולת בסיסית” 

ו”פסולת עודפת”,  ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות שיועברו על ידי המועצה לבעל העסק. 

5. דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר

 הגדרות לפרק זה –  

“מוצרים מן החי” : בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

5.1. בעל העסק יעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ובכללן כל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ”ג – 1983 ולרבות הדרישות הנוספות לתקנות  אלו . 

5.2. רכישה ומשלוח הבשר יעמדו  בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015   .

5.3. אין להכניס לעסק מוצרים מן החי שאין להם תעודה וטרינרית שהונפקה במהלך 24 השעות שקדמו להגעת משלוח מוצרים מן החי ויש התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח.

5.3.1. בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לפי הנדרש בחוק  ולא פחות מ- 3 חודשים לפחות ויציגה לווטרינר הרשות על פי דרישה.

5.4. אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק. 

5.5. אין להכניס לעסק מזון מן החי שלא נשמר בקירור, בטמפרטורות הנדרשות בחוק לסוג הבשר המדובר, לכל אורך דרכו – מהיציאה מהמפעל המייצר, לכל אורך זמן ההובלה ועד הכניסה לעסק ואחסונו במקרר המתאים. 

5.5.1. בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  המזון מן החי הנמצא בתוך העסק, בכל זמן נתון.

5.6. בעל עסק לא יבצע פעולות יצרניות כולל הפשרה והקפאה ללא היתר מראש ממשרד הבריאות.

5.7. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מזון מן החי שהתאריך האחרון לשיווקו פג או שנפגם ועשוי להוות סכנה לבריאות הציבור. 

5.8. כל מוצרי מזון מן החי הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם, תאריך ייצורם  ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.

5.9. מוצרי מזון קפואים מן החי, יסומנו בתאריך הוצאתם להפשרה ויופשרו אך ורק במקרר ייעודי (ואך ורק בעסקים בהם מותרת הפשרה על פי חוק). השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד.

5.10. בעל העסק לא יקפיא בשום מקרה מוצרים מן החי טריים, מוצרים שהופשרו או מוצרים מוגמרים.

5.11. העסק יהיה נקי בכל עת לרבות ובעיקר באזורי המכירה והאחסון של מוצרים מן החי.

5.12. בעל העסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשתי שקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בעסק ויועברו לכלי אצירת האשפה שהציבה המועצה, אך ורק  ביום הפינוי של כלי האצירה. 

6. שילוט

6.1. בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (מודעות ושלטים), התשע”ח-2018.

7. רוכלות

7.1. בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לשגב שלום (רוכלים), התשע”ח-2018.

8. נגישות

8.1. בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות המופיעות בחוק האמור ובחוק רישוי עסקים, התשכ”ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב’ ו-ג’, ביום פרסום מסמך זה).

8.2. בעל העסק יעביר למחלקת שפ”ע-אחראי רישוי עסקים,  חוות דעת של יועץ נגישות מורשה בדבר הצורך בבצוע התאמות כאמור בחוק, הן לעניין נגישות בשירות והן לעניין נגישות מתו”ס ויבצע את ההתאמות הנדרשות בחוות הדעת.

 9. הוצאת סחורה מחוץ לבית העסק

9.1. באזור התעשייה בכניסה ליישוב – חל איסור על הוצאת סחורה מחוץ לעסק. 

9.2. בשאר חלקי היישוב – חל איסור להוציא סחורה לשטח שהוא רשות הרבים, למדרכות או לשטחים המיועדים לחנייה.

שלב 3: דרישות פרטניות מעסקים (להלן: “הדרישות הפרטניות:)” 

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק  של הדרישות הפרטניות שלהלן.  

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 

זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בשלב 2 פרק “דרישות כלליות מעסקים.” 

 

הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה שלהלן:

פרטי רישוי – קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

פרטי רישוי – קבוצה 2: דלק ואנרגיה

פרטי רישוי – קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים

פרטי רישוי – קבוצה 4: מזון

פרטי רישוי – קבוצה 5: מים ופסולת

פרטי רישוי – קבוצה 6: מסחר ושונות

פרטי רישוי – קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט

פרטי רישוי – קבוצה 8: רכב ותעבורה

פרטי רישוי – קבוצה 9: שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

פרטי רישוי – קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים