מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מאגר מציעים

נוהל הגשת מועמדות להכללה במאגר מציעים של המועצה המקומית שגב שלום
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 פברואר 2023


 1. המועצה המקומית שגב שלום (להלן – “המועצה”) נדרשת להתקשר במסגרת פעילותה, מעת לעת, עם יועצים, ספקי שירותים, טובין וקבלנים וכן עם בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה. התקשרויות כאמור, פטורות ממכרז לפי סעיף 3(8) לתוספת השנייה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי”ח – 1958.

 2. עפ”י הנחיות חוזר מנכ”ל משרד הפנים  8/2016 (להלן – “חוזר מנכ”ל”), החל מתאריך 1 בינואר 2018 התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים תיעשה באמצעות שימוש במאגר שהוכן מבעוד מועד ובו רשימת  מציעים מאושרים במגוון תחומים.
 3. המועצה מעוניינת להקים מאגר מציעים ממוחשב  (להלן “מאגר” / “המאגר”) במגוון תחומים ומקצועות ייעוץ (להלן “תחום”/”תחומים”) כדי שישמש אותה בעתיד לקבל הצעות מחיר לביצוע התקשרויות בהתאם לחוזר המנכ”ל.
 4. לשם כך מזמינה המועצה יועצים וספקים מתחומים שונים (להלן “מציעים”), להציע את מועמדותם להיכלל במאגר. 
 5. מציעים המעוניינים בכך, יוכלו להגיש מועמדות להיכלל במאגר  באמצעות מערכת רישום דיגיטלית (להלן “מערכת הרישום”) שקישור אליה מותקן באתר האינטרנט של המועצה.
 6. בנוסף ניתן להגיע אל מערכת ההרשמה בכתובת האינטרנט הבאה:  רישום למאגר      
 7. תחומי ההתמחות המבוקשים ע”י המועצה, תנאי הסף ומועד סיום ההרשמה לכל אחד מהם מופיעים בתחתית העמוד הראשון של מערכת הרישום ובגוף המערכת.
 8. יובהר כי יועץ שיגיש  מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה באמצעות מערכת הרישום ולא יעמוד בתנאי הסף לתחום אליו נרשם, כפי שהם מפורטים במערכת ההרשמה, ו/או לא יצרף את כל מסמכי החובה המפורטים כאמור,  מועמדותו תיפסל.
 9. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל יועצים שהבקשה שהגישו למאגר הייתה חסרה – כדי שישלימו פרטים ו/או מסמכים, בלוחות זמנים כפי שתחליט.
 10. יועצים שנתקלים בקשיים טכניים בעת הרישום באמצעות המערכת מוזמנים לפנות – באופן מקוון – לתמיכת מערכת ההרשמה שקישור אליה מופיע בתחתית כל עמוד בה.
 11. המועצה תבדוק את פרטי ומסמכי היועצים שיגישו בקשה להיכלל במאגר ותחליט במועד שתקבע, על רשימת המציעים שיכללו במאגר היועצים שלה בתחומים השונים.
 12. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפתוח את המאגר לתקופות רישום נוספות, במועדים שתחליט, להוסיף למאגר תחומים נוספים וכן לעדכן את מועדי סיום ההרשמה לתחומים השונים בו.
 13. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בעתיד מכל יועץ שיוכלל במאגר להמציא לה מסמכים נוספים, ככל שיידרש, להוכחת התאמת מאפייניו וכישוריו בנושאי התקשרות ייחודיים.
 14. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, להוסיף או לגרוע תחומים, להזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 15. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 16. יובהר, כי המועצה רשאית להוציא מהמאגר יועץ שהיא אינה שבעת רצון מניסיונה עמו או מטעמים סבירים אחרים.
 17. יובהר, כי הזמנת שירות מיועץ, ככל שתהיה,  תעשה על ידי המועצה על פי צרכיה, מעת לעת,  ואין  הגשת בקשה להכללה במאגר זה בכדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מיועץ הכלול במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 18. כמו כן יובהר כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.
 19. יועץ שמגיש את מועמדותו להיכלל ברשימת היועצים נותן את הסכמתו לכך ששמו ותחום/תחומי עיסוקו יפורסמו בעתיד, ככל שהמועצה תחליט להכליל אותו במאגר,  באתר האינטרנט של המועצה. 
 20. בנוסף נותן היועץ את הסכמתו לכך שבעתיד, תהיה המועצה רשאית לפרסם באופן פומבי פרטים על היקף ההתקשרות הכספית עמו – ככל שתהיה כזו.
 21. תחולה ותוקף  – הנוהל חל על כל ההתקשרויות: ספקים, טובין, שירותים והתקשרויות עם בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה. המאגר תקף מיום אישורו ע”י ראש המועצה.
 22. יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כד י להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהמצעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר .
   לרשימת היועצים המאושרים לחץ כאן
 

בכבוד רב, 

אבו מעמר עאמר

ראש המועצה