מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

סקירה כללית


על פי צו המועצות המקומיות המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק.
הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של התושבים. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה.
המועצה המקומית שגב שלום מונה 9 חברי מועצה נבחרים (כולל ראש המועצה) ומכהנת מחודש 12/08. ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות אחת לחודש ביום ג’, הראשון בכל חודש, בשעה 18:00 במשרדי המועצה. ישיבות המועצה פתוחות לקהל.

תחום אחריות

חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, פינוי אשפה, טאוט רחובות, מוסדות ציבור, תשתיות, תאורת רחובות, נגישות, רווחה.

המבנה הארגוני של הרשות

 • ראש המועצה
  • לשכת ראש המועצה
  • מבקר פנים
  • יועץ משפטי
  • דובר המועצה
  • מהנדס הרשות
   • מחלקת הנדסה
   • תכנון ופיקוח ושומה
  • גזבר
   • כספים
   • גזברות
   • גביה
   • הנה”ח
   • רכש
   • שכר
   • ביטוחים
  • רווחה
   • רווחה קהילתית
   • רווחה פרטנית
   • שירותים חברתיים
  • מנכ”ל הרשות
   • מנגנון
    • מזכירות
    • מנגנון כ”א
    • שמירה ובטחון
    • ארכיב ואפסנאות ומחסן
    • שירותי דת
    • פקיד מוגיעין
   • ש.פ.ע
    • רישוי עסקים
    • פיקוח וטרינרי
    • ניקוי רחובות
    • תברואה
    • גינון ונטיעה
    • טכנית
   • מחלקת חינוך ומתנ”ס
    • גני ילדים
    • בתי”ס יסודיים
    • בתי”ס תיכוניים
    • קסב
    • שירות פסיכולוגים
    • קב”ט חינוך
    • תרבות נוער וספורט
    • היחידה לקידום נוער

עיקרי פעילות הרשות בשנה שחלפה(2019)

 1. תכנון ושדרוג מערך האשפה.
 2. תכנון ופיתוח נופי כביש כניסה ליישוב.
 3. סיום בניית בי”ס יסודי חדש  בשכונה 10
 4. השלמת הקמת 2 גנים חדשים.
 5. הקמת מרפאה לאם ולילד.
 6. סיום בניית 2 אולמות ספורט ו – 5 מעונות יום.

עיקרי הפעילות המתוכננת לשנה הנוכחית (2020)

 1. גני ילדים בשכונה ב – החלפת מבנים יבילים בקבועים.
 2. חניון אוטובוסים בסמוך לבי”ס תיכון .
 3. שדרוג כביש בין שכונות 5 ל- 6.

תמצית עיקרי הפרויקטים לשנת 2018-2019