מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תקציב הוועדה המרחבית

חלוקת הגרעון העודף נגב מזרחי