מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תקציב הוועדה המרחבית

חלוקת הגרעון העודף נגב מזרחי