מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

התקשרויות ע”פ צו

התקשרויות ע”פ צו המועצות המקומיות(הוראות שעה), תשע”ח-2018.

אספקת ריהוט וציוד משכל

ועדת השלושה לשגב שלום הגנת סייבר

ועדת השולשה- החלטה על התקשרות לאספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי אבטחה

ועדת השלושה-שירתי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מכרז לת-15-2021

ועדת השלושה – פרוטוקול החלטה על התקשרות ליסינג תפעולי

טופס חתום ועדת השלושה אספקת ריהוט וציוד מס’ רה-3-2020

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות עם משכל שגב שלום מכרז ליסינג תפעולי

פרוטוקול ועדת השלושה- מינוי משכל ליסינג תפעולי לכלי רכב

פרוטוקול ועדת שלושה – תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף עד – 1,000

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים

סייבר, אחסון מחשבים וציוד היקפי

פרוטוקול ועדת שלושה – שירותי ניהול ופיקוח

ועדת התקשרות לפי סעיף 17א – תקנות העיריות מכרזים התשף-2020 – המשך התקשרות המועצה במכרז המשרד לבטחון פנים – מערך טכנולוגי מתקדם