מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרטי רישוי – קבוצה 1: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

דרישות פרטניות מעסקים (להלן: “הדרישות הפרטניות”:)

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק של הדרישות הפרטניות שלהלן.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בשלב 2 פרק “דרישות כלליות מעסקים.”

הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך.

הגדרות אזורי המועצה המקומית לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות):

מובהר כי האמור בעמודה “עמדה תכנונית של המועצה” שלהלן, מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה, בוועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מזרחי ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

להלן תיאור של אזורי המועצה השונים בהם ניתן להקים עסק, מסוגי העסקים המופיעים בטבלה שבהמשך.

  • מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד
  • מבנה מגורים עם מסחר – בית מגורים עם עסק בקומת הקרקע או בקומה שנייה
  • מגרש לגידול בעלי חיים – שטח המיועד לגידול בעלי חיים שאושר בתב”ע ייעודית במגרשים ספציפיים בשכונה 7 ובשגב מערב בכפוף לעמידה בקריטריונים של משרד החקלאות ומשרד הבריאות
  • אזור תעשייה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה ולמלאכה בכניסה ליישוב.
    מחולק ל-5 אזורי משנה: אזור א’ – תוכנית 4/222/02/7, אזור ב’ – תוכנית 19/220/02/7, אזור ג’ – תוכנית 652/0719393, אזור ד’ – תוכנית 25/220/02/7,
    אזור ה’ – תוכנית 652-0417956

על מבקש רישיון חלה חובה לבדוק בתוכניות שלעיל, באלו מחמשת אזורי המשנה, של אזור התעשייה ומלאכה זעירה, מותר לו להקים את העסק שברצונו לפתוח ולהפעיל

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על העמודה “מדיניות תכנונית” שבטבלה שבהמשך
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה “עמדה תכנונית של המועצה”, הדין המחייב והקובע הוא על פי התב”עות החלות על כל מגרש ומגרש ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות “דרישות מקצועיות” ו- “עמדה תכנונית של המועצה” שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק “דרישות כלליות מעסקים”.

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד – לפריט הרלוונטי לעסק אותו אתה מבקש לפתוח. באתר יש כרגע מספר מפרטים מאושרים והוא יתעדכן מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.

ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור: