מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תמצית דוחות כספיים

ניתן לעיין באתר משרד הפנים לשאר הדוחות לתמצית הדוחות.

תמצית דוח כספי לשנת 2021