מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תמצית דוחות כספיים

ניתן לעיין באתר משרד הפנים לשאר הדוחות לתמצית הדוחות.

תמצית-דוח-כספי-לשנת-2022