מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקולי ישיבות מועצה

פרוטוקול מליאת המועצה מספר 2

פרוטוקול מליאת המועצה מספר 33