מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

צווי ארנונה

החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 2024