מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

מכרז פומבי 05-2023 פרויקטור תחזוקת מבנים ותשתיות