מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז פומבי 05-2023 פרויקטור תחזוקת מבנים ותשתיות