מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תכנית שנתית לעובדים עם מוגבלות לשנת 2020