מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תכנית שנתית לעובדים עם מוגבלות לשנת 2020