מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

עוז לתמורה – מקיף אלמג'ד – תב''ר 364