מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז פומבי הפעלת תוכניות חינוכיות לילדים ובני נוער ומבוגרים במועצה