מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז ניקיון 08-2022 דצמבר 22 סופי