מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מכרז לביצוע עבודות חיפוי גדרות במבני חינוך וציבור