מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תוצאות חיפוש עבור דוחות וצווים

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מכרז לת-15-2021

ועדת השולשה- החלטה על התקשרות לאספקת ריהוט וציוד

ועדת השלושה-שירתי ניהול ופיקוח למתן שירותי אבטחה ושמירה

פרוטוקול ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי אבטחה