מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תוצאות חיפוש עבור פרוטוקולים

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 22

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 19

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 16

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 17

פרוטוקול מליאת מועצה מספר 15

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין