מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקולי ישיבות מועצה

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 06.06

פרוטוקול מליאת המועצה מספר 3

פרוטוקול מליאת המועצה מספר 2

פרוטוקול מליאת המועצה מספר 33