מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

מעבדה רפואית -מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם(מעבדות רפואיות), התשל"ז- 1977 , למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

דרישות מקצועיות: