מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תקציב המאושר לשנת 2021