מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תמצית דוחות כספי לשנת 2014