מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018