מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תמצית דוח כספי לשנת 2019