מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

תמצית-דוח-כספי-לשנת-2022