מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

תמצית-דוח-כספי-לשנת-2022