מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול ועדת שלושה - שירותי ניהול ופיקוח