מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקול ועדת שלושה - שירותי ניהול ופיקוח