מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקול ועדת השלושה 09.01.23 התקשרות לשירותי פינוי פסולת