מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פרוטוקול ועדת השלושה- מינוי משכל ליסינג תפעולי לכלי רכב