מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פרוטוקול ועדת השלושה - החלטה על התקשרות לשירותי אבטחה