מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פורמט תכנית שנתית לשנת 2024