מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פורמט תכנית שנתית - ינואר 2021