מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

פורמט תכנית שנתית - אוגוסט 2022