מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

פורמט תכנית שנתית - אוגוסט 2022