מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

טופס חתום ועדת השלושה אספקת ריהוט וציוד מס' רה-3-2020