מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

טופס חתום ועדת השלושה אספקת ריהוט וציוד מס' רה-3-2020