מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חלוקת הגרעון עודף בנגב מזרח