מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חלוקת הגרעון עודף בנגב מזרחי