מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים תיקון התשפג