מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר לשגב שלום (רוכלים)2018