מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר לשגב שלום העמדת רכב וחנייתו