מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר לשגב שלום (אגרת תעודת אישור) 2018