מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

חוק עזר לשגב שלום (אגרת תעודת אישור) 2018