מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים