מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת התקשרות לפי סעיף 17א - תקנות העיריות מכרזים התשף-2020 - המשך התקשרות המועצה במכרז המשרד לבטחון פנים - מערך טכנולוגי מתקדם