מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת השלושה - פרוטוקול החלטה על התקשרות ליסינג תפעולי