מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מכרז לת-15-2021