מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת השלושה ליסינג תפעולי מכרז לת-15-2021