מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת השלושה - החלטה על המשך התקשרות לצורך פיתוח רשת אינטרנט האלחוטי