מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים