מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת השלושה אספקה והצבה של מבנים יבילים