מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

ועדת השולשה- החלטה על התקשרות לאספקת ריהוט וציוד