מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

ועדת השולשה- החלטה על התקשרות לאספקת ריהוט וציוד