מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

התקציב המאושר לשנת 2016