מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 2024