מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

החלטה בדבר הטלת ארונה לשנת הכספים 2020