מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

החלטה בדבר הטלת ארונה לשנת הכספים 2020