מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام
08-6561000

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2020