מ.מ שגב שלום
مجلس شقيب السلام

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2021